Inšpirácie pre učiteľov, knižnice

Štvorlístkové čítanie

8 – 10

profilovka

Marta Páleníková
Súkromná základná škola Felix
18. 10. 2017

Miesto

Na základnej škole, na vyučovaní (slovenský jazyk, cudzí jazyk), v školskom klube...

Počet detí

6 - 15, viac ako 15 detí

Vhodná pre

2. - 4. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 15 min
realizácia: 45 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s porozumením
  • Aktívne počúvanie a spoluprácu
  • Rozvíja slovnú zásobu detí, fantáziu a schopnosť hodnotiť seba i ostatných
  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (pri výbere beletrizovaného textu zameraného na konkrétnu tematickú oblasť)

Tematické zaradenie

  • Voľný výber témy

Popis aktivity

Túto aktivitu som zatiaľ vždy realizovala v triede. No na jar tohto roku sme sa nechali s deťmi zlákať príjemným počasím, zobrali sme si zo školského klubu deky a igelity a štvorlístkové čítanie sme zrealizovali vonku na tráve, pri ramene Dunaja, uprostred Petržalky. Jedinečné miesto! Okolo liezli lienky, mravce a chrobáky, lietali a "spievali" vtáky, v diaľke štartovala petržalská električka a nad nami občas preletel vrtulník. Pozornosť deti teda dostala zabrať, no zvládli sme to a stálo to zato!

4 diely textu a štvorice detí

Vyberiem príbeh, rozprávku alebo časť textu, s ktorým chcem pracovať. Text rozložím na 4 približne rovnaké časti. Žiakov rozdelím na štvorice a každej štvorici dám 4 časti jedného textu. Skupinky si vyberú v triede alebo na chodbách pokojné a bezpečné miesto, kde budú aktivitu vykonávať. Uistite sa, že skupinky sa rozmiestnili tak, aby sa navzájom nevyrušovali. Každý zo skupinky dostane jeden lístok s určenou aktivitou:

1. Prečítaj.

2. Povedz obsah.

3. Klaď otázky.

4. Čo bude ďalej?

Zopakujem pravidlá práce v skupine, ktoré sme si spoločne vytvorili s deťmi na začiatku školského roka a dohodneme si “reštauračný režim” (sila hlasu je taká, aby sa navzájom skupiny nevyrušovali. Tak ako v reštaurácii v rozhovoroch pri stoloch). Deťom upresním, aký majú čas na prácu s prvou časťou (čas závisí od dĺžky textu a od veku detí). A začíname: Prvý žiak v skupine text prečíta, ostatní text sledujú (každý má pred sebou kópiu úryvku). Druhý žiak po dočítaní povie stručný obsah prečítaného. Tretí žiak položí ostatným otázky k textu, najlepšie každému jednu otázku. Ostatní postupne odpovedajú. Štvrtý žiak vymyslí možné pokračovanie príbehu.

Úlohy rotujú, časti textu sa striedajú

Po skončení aktivity si deti v rámci skupín lístky s inštrukciou posunú o jedného žiaka a pokračujú v aktivite tým istým spôsobom s druhou časťou textu. Potom s treťou a štvrtou. Takto každý žiak vystrieda všetky štyri aktivity, pričom zakaždým na inej časti textu.

Reflexia na záver

Na záver si žiaci vo svojich skupinách urobia malú reflexiu spoločnej práce: Ako si sa cítil/a pri tejto aktivite? Ktorá zo štyroch úloh Ti najviac vyhovovala a prečo? Ktorá najmenej? Koho by si zo skupiny ocenil a za čo? Komu by si odporučil, aby sa v niečom zmenil a v čom? Nasleduje spoločné zhodnotenie všetkých detí v kruhu. Každá skupina si vyberie jedného zástupcu, ktorý stručne porozpráva pocity a reakcie detí. Žiak, ktorý dostal prípadnú kritickú spätnú väzbu, na ňu môže reagovať. Nikoho však nenútime.

Čo na to deti?

Pri spoločnom hodnotení školských udalostí celého týždňa a na otázku Ktorá aktivita, zážitok bol pre Teba najsilnejší? v tejto triede jednoznačne vyhralo Štvorlístkové čítanie.

Najobľúbenejšou úlohou bolo rozvíjanie príbehu. Tam deti pustili svoju fantáziu na plné obrátky a vznikli vtipné, aj prekvapivé pokračovania príbehov. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že aktivita poskytuje pekný priestor aj pre deti, ktorým učenie nejde až tak ľahko, pri tejto aktivite niektoré doslova vynikli - teším sa, že majú príležitosť byť chvíľu najlepšími. 

Tipy, odporúčania

Pozor na dĺžku textu, ktorá ovplyvňuje dĺžku celej aktivity. Mne sa osvedčilo na celkový čas 45 minút dĺžka textu maximálne 1 strana v čítanke 3. ročníka ZŠ. Pri hľadaní vhodného textu pomôže kritérium, či má text jasný dej a či sa postupne rozvíja. Aktivitu som už zdarne otestovala aj s textom, ktorý som napísala podľa vlastného zážitku. Kvôli zameraniu na podporu čítania s porozumením nevyberajte rozprávky, príbehy, či texty, ktoré deti už poznajú.

V blokovom vyučovaní, tj pri časovom úseku 90 minúť, je možné naviazať na príbeh kreslením príbehu na výtvarnej výchove. Medzipredmetové prepojenie - odporúčam skúsiť vybrať text, ktorý sa vzťahuje na tému z iného predmetu (napr. prvouka) a tak prepojiť tieto predmety.

Príklady, ako rozdeliť deti do náhodných skupín po štyroch:

- Pre triedu s 20 deťmi rozstrihám 5 obrázkov zvierat na formáte A5, každý na 4 časti. Rozstrihané časti sa pomiešajú a každý si vyberie jednu časť. Po zložení obrázkov vznikne napr. “sloníková” “opičková” “zebrová” skupinka.

- Pre triedu s 20 deťmi napíšem na lístočky 5 x 4 príklady s rovnakým výsledkom. Deti príklady vypočítajú a hľadajú spolužiakov s rovnakým výsledkom.

- Napíšem na lístočky 4 druhy ovocia, 4 druhy zeleniny, 4 školské potreby, 4 zamestnania, 4 zvieratá atď. Deti sa hľadajú podľa spoločných znakov na obrázkoch. Môžete použiť kvartetové karty.

Pomôcky, rekvizity

  • 4 kartičky s pokynmi: Prečítaj. Povedz obsah. Klaď otázky. Čo bude ďalej?
  • kniha alebo iný vhodný text
  • materiál na náhodné rozdelenie do skupín
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár