O projekte

Priestor, kde sa dozviete o podpore čítania a o knihách pre deti

Projekt webovej platformy Uletsknihou.sk vznikol ako nápad priniesť praktické riešenie, ktoré by pomohlo širšej aj odbornej pedagogickej verejnosti podporovať vzťah detí a tínedžerov k čítaniu – pre radosť či zo záujmu. Našou motiváciou je presvedčenie, že Slovensko môže byť lepšou krajinou pre život a k tomu potrebujeme nielen múdrejšiu a zručnejšiu, ale aj empatickejšiu a tolerantnejšiu generáciu kriticky mysliacich mladých ľudí.

Uletsknihou.sk rozbiehame ako od komerčných záujmov nezávislý zdroj informácií o čítaní a knihách pre deti a mládež, na ktorom sprostredkujeme názory a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí vzdelávania, literárnej vedy, psychológie, špeciálnej pedagogiky, mediálnej výchovy a pod. Súčasne považujeme za dôležité prepojiť tento odborný pohľad aj s názormi a priamou skúsenosťou širšej verejnosti a samotných tínedžerov. Čoskoro preto rozšírime projekt o bezplatnú registráciu, čo vám umožní komentovať všetky príspevky a zverejňovať hodnotenie kníh a čitateľských aktivít.

Uletsknihou.sk vám ponúka…

Odborné recenzie detských kníh

V tejto časti nájdete praktickú pomoc pri výbere kníh podľa rôznych kritérií s ohľadom na vek, individuálne záujmy a veríme, že časom aj špecifické výchovno-vzdelávacie potreby detí. Informácie v knižných recenziách sú postavené na štruktúrovanej metodike recenzovania, ktorú sme vypracovali v konzultácii s niekoľkými odborníkmi. Naším cieľom je poskytnúť vám čo najobjektívnejšie informácie – aby ste sa dozvedeli, čo môžete od konkrétnej knihy očakávať. Výsledné rozhodnutie o výbere knihy je na vás – rodičoch, učiteľoch a ďalších – lebo vy svoje deti poznáte najlepšie.

Inšpirácie na overené čitateľské aktivity

Výber dobrej či vhodnej knihy je veľká časť úspechu, no kniha sama o sebe nestačí. Najväčší vplyv má to, ako k deťom od útleho malička pristupujeme, nakoľko im vytvoríme bezpečné, podporné prostredie, necháme priestor pre vnímanie príbehu, ilustrácií, pre otázky, rozprávanie sa, či realizáciu vlastných nápadov inšpirovaných čítaním. Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti sú kľúčové prvé roky života do veku 6-tich rokov. Podpore čítania v rannom veku sa venuje logopedička Svetlana Kapalková, zakladateľka Inštitútu detskej reči či blogerka Viki Marcinová na svojom webe www.citajmesispolu.sk. Na Slovensku však máme tisíce starších detí, ktoré nemajú vzťah k čítaniu. Podľa posledných údajov z medzinárodných PISA testov až tretina 15-ročných detí na Slovensku ťažko rozumie podstate písaného textu a nevie s ním pracovať. Motivovať staršie deti k čítaniu je o hľadaní foriem a spôsobov, ktoré ich oslovia - o hľadaní prienikov medzi tým, k čomu ich chceme inšpirovať my a tým, o čo majú prirodzený záujem oni. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť a rozvíjať online priestor pre zdieľanie overených čitateľských aktivít. Aktivít, ktoré motivujú deti a mládež, rozvíjajú ich duševný a intelektuálny svet, čitateľské kompetencie, kritické myslenie, tvorivosť, záujem o nové témy, spoznávanie sveta, ako aj o literatúru všeobecne. V tejto oblasti máme záujem spolupracovať s pedagógmi, školami, vychovávateľmi, rodičmi, knižnicami, neziskovými organizáciami, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími, ktorí pracujú s deťmi, mládežou a rodinami. Mapa čitateľských aktivít vytvorí:

 • zdroj rôznych čitateľských aktivít pre školy, rodiny, knižnice či komunity
 • priestor pre tvorivých pedagógov, rodičov, sociálnych pracovníkov, aby mohli spoľahlivo a efektívne publikovať svoje skúsenosti na inšpiráciu a podporu ďalších
 • priestor pre nadväzovanie ďalšej spolupráce a zdieľanie nových nápadov

Zapojte sa a inšpirujte svojou skúsenosťou ďalších

Články, reportáže, rozhovory, blog

Na Uletsknihou.sk vám budeme prinášať informácie o rôznych témach a skutočnostiach z oblasti podpory čítania a rozvoja čitateľských zručností v 21. storočí. Sami sme zvedaví, budeme sa veľa pýtať a rozprávať s rôznymi odborníkmi, ale aj s ľuďmi z terénu pracujúcimi s deťmi. Poskytneme priestor pre reportáže z domácich miest aj zo zahraničia v rámci rubriky Spoza plota. V súčasnosti sa stierajú hranice medzi tradičnou čitateľskou gramotnosťou a novými digitálnymi zručnosťami. Veda a výskum postupne prinášajú informácie o procese učenia sa v dobe digitálnych technológií. Technológie a podpora čítania nestoja v opozícií, no táto oblasť je najmä pri deťoch do 8 rokov ešte veľmi málo prebádaná.

Online prieskum medzi angažovanými dospelými

V apríli 2016 sme v rámci nášho vznikajúceho združenia Úlet s knihou zrealizovali online prieskum k téme čítania detí. Zapojilo sa doň 350 respondentov (80 % rodičia, 10 % učitelia, 5% starí rodičia...). Zisťovali sme aj, aké informácie o knihách a čítaní s deťmi ľuďom chýbajú:

 • 3/4 rodičov nemajú čas vopred si prečítať knihy, ktoré vyberajú pre svoje deti
 • 1/3 nie je spokojná s dostupnými informáciami
 • Informácie, o ktoré má väčšina záujem:
  • tipy na kvalitné knihy (86 %),
  • rady a tipy iných rodičov (73 %),
  • názor odborníkov (60 %),
  • informácie o prínosoch knihy (58%), tipoch ako pracovať s deťmi a mládežou (55%), vekovej vhodnosti (44%) a rizikových prvkoch v knihách (43%)

Výsledky prieskumu nie sú reprezentatívne, ale naznačujú, že dostupných a objektívnych informácií o knihách pre deti a mládež a praktických informácií o práci s deťmi by mohlo byť k dispozícií viac. Množstvo rodičov a učiteľov nemá čas udržiavať si prehľad v tejto oblasti, pričom výber knihy, ktorá adresuje záujem konkrétneho dieťaťa či skupiny detí, je kľúčový.

Ako súvisí čítanie detí s praktickým životom?

Výzva ako dnes motivovať deti k čítaniu pre radosť či zo záujmu nie je len záležitosťou rodičov a učiteľov. Úroveň čitateľskej a kritickej gramotnosti detí by mala zaujímať každého angažovaného človeka v tejto krajine. Schopnosť dobre porozumieť písanému textu úzko súvisí so schopnosťou komunikovať, fungovať v praktickom každodennom živote, so sebapoznaním aj sebarealizáciou každého človeka.

 • Spoločné čítanie kníh a príbehov nás v útlom detstve spája s tými najbližšími. Poskytuje priestor pre prehlbovanie vzťahu s vlastnými deťmi a neustále podnety na spoločné rozhovory.
 • Popri zábave dieťa pri čítaní príbehov aj osobnostne rastie – rozvíja si slovnú zásobu, učí sa lepšie vyjadrovať svoje názory, myšlienky, rozvíja si fantáziu, predstavivosť, prichádza na to, že situácie môžu mať rôzne riešenia. To podnecuje jeho tvorivosť, učí ho chápať svet v súvislostiach a spoznávať aj iný spôsob rozmýšľania ako jeho vlastný.
 • Čítanie s porozumením pomáha deťom ľahšie zvládnuť vzdelávací proces. Výskumy potvrdzujú, že keď si dieťa túto schopnosť neosvojí do štvrtej triedy na základnej škole, vo vyšších ročníkoch mu to sťažuje proces učenia sa, môže zvýšiť riziko, že nedokončí školu, ovplyvniť hľadanie zamestnania a podobne.
 • Základom otvorenej a tolerantnej spoločnosti sú empatickí a kriticky mysliaci občania. Vďaka čítaniu rôznych príbehov deti zažívajú radosť z poznávania nového, nepoznaného a nepredstaviteľného, rozvíjajú si sociálne zručnosti ako empatiu, porozumenie sociálnej spravodlivosti, rešpektovanie a oceňovanie rozmanitosti a získavajú základ pre celoživotnú chuť po poznaní.