Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania webovej stránky občianskeho združenia Úlet s knihou, o.z.

Dátum účinnosti dňa 14. 12. 2016.

Definície pojmov

„Poskytovateľ“ je nezisková organizácia Úlet s knihou, o.z., so sídlom: Stromová 44, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50381873, zaregistrovaná v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR.

„Stránka“ je internetová stránka Poskytovateľa dostupná na adrese www.uletsknihou.sk

„Obsah“ sú všetky informácie (napr. text, fotografie, dokumenty, videá a pod.), ku ktorým môžete mať prístup pri používaní Stránky.

„Podmienky“ sú tieto Všeobecné podmienky používania Stránky.

„Používateľ“ je osoba, ktorá navštevuje Stránku a pristupuje k jej obsahu.

„Registrácia“ je proces vytvorenia účtu Používateľa na Stránke, pričom vykonaním registrácie sa Používateľ stáva „Registrovaným používateľom“. Pri registrácii je možné pre prístup k účtu Používateľa vytvoriť vlastnú identitu s používateľským menom a heslom alebo využiť identitu poskytovanú treťou stranou.

„Registrovaným používateľom“ je Používateľ, ktorý si prostredníctvom Registrácie vytvoril účet na Stránke, resp. využíva identitu poskytovanú treťou stranou a ktorý je oprávnený sa podieľať na vytváraní obsahu Stránky.

„Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie používania Stránky prostredníctvom používateľského účtu Registrovaného používateľa a vymazanie jeho údajov.

„Strana“ je Poskytovateľ alebo Používateľ. Použitie v množnom čísle („Strany“) znamená Poskytovateľ a Používateľ.

„Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, alebo iný zákon, ktorý tento zákon nahradí.

Úvodné ustanovenia

Používateľ bez výhrady súhlasí s Podmienkami a zároveň sa zaväzuje:

 • dodržiavať Podmienky;
 • v súvislosti s používaním Stránky nerobiť žiadne úkony, ktoré by boli v rozpore s Podmienkami, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

Poskytovateľ môže priebežne vykonávať zmeny v týchto Podmienkach, pričom aktualizované Podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Stránke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak využíva Stránku po dátume, kedy boli aktualizované Podmienky zverejnené na Stránke, považuje sa také používanie za súhlas Používateľa s aktualizovanými Podmienkami.

V prípade ak Používateľ nesúhlasí s aktualizovanými Podmienkami, je zároveň povinný ukončiť používanie Stránky. Registrovaný používateľ je zároveň povinný požiadať Poskytovateľa o Zrušenie registrácie a vymazanie jeho účtu.

Ochrana autorským právom

Jednotlivé časti Stránky sú chránené Autorským zákonom (ďalej len „Chránený obsah“). Pod túto ochranu spadá najmä akékoľvek použitie Chráneného obsahu vrátane reprodukcie, pozmeňovania, prekladu, ukladania a spracovávania v iných médiách vrátane elektronických nosičov. Akékoľvek použitie Chráneného obsahu (ktoré nespadá pod zákonnú licenciu), či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Akékoľvek kopírovanie, nasledovné využitie alebo rozširovanie Obsahu (napr. v podobe informácií, dát, textov, ich častí alebo obrázkových materiálov), vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa.

Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky

Jednotlivé časti Stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky prevádzkované inými subjektami (ďalej len „Odkazy“), ktorých obsah Poskytovateľ nemusí poznať. Poskytovateľ za obsah týchto internetových stránok žiadnym spôsobom nezodpovedá. Informácie sprístupnené na Odkazoch nie je možné považovať za informácie Poskytovateľa a Poskytovateľ sa týmto od týchto informácií dištancuje. Poskytovateľ predovšetkým žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na Odkazoch došlo. Poskytovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môžu nastať na Odkazoch.

Všeobecné obmedzenie zodpovednosti

Zodpovednosť Poskytovateľa za škody spôsobené používaním Stránky, bez ohľadu na právnu príčinu, sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne.

Poskytovateľ sa snaží zabezpečiť, aby Stránka neobsahovala vírusy ani iný škodlivý obsah. Úplnú neprítomnosť škodlivého obsahu však nie je možné garantovať. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov a dát použiť bezpečný prístup a zaistiť primeranú ochranu pred škodlivým obsahom (napr. použitím antivírusovového programu).

Poskytovateľ nezaručuje bezchybnosť služieb ponúkaných na Stránke ani ich dostupnosť.

Obsah použitý na Stránke

Informácie na Stránke boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však Poskytovateľ nemôže garantovať aktuálnosť, úplnosť a správnosť všetkých údajov. Z toho dôvodu Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne obsahové chyby na Stránke.

Napriek tomu, že Poskytovateľ sa snaží, aby Stránka neoprávnene nezasahovala do práv iných osôb, nie je možné vylúčiť, že pri používaní Stránky sa môžete dostať do styku s Obsahom, ktorý môže byť urážlivý alebo neslušný. V tomto ohľade používate Stránku na vlastné riziko.

Používateľ berie na vedomie, že všetok Obsah na Stránke nemusí pochádzať od Poskytovateľa. V tomto prípade ide predovšetkým o Obsah pochádzajúci od Registrovaných používateľov. Za Obsah je zodpovedná osoba, od ktorej Obsah pochádza, pričom Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento Obsah.

Používateľ zároveň berie na vedomie, že Obsah môže byť chránený autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva.

Spôsob použitia Stránky

Používateľ je povinný používať Stránku len na účely, ktoré sú dovolené týmito Podmienkami.

Používateľ sa zaväzuje:

 • nepoužívať Stránku pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný, alebo ktorý nie je v súlade s Podmienkami.
 • nepoužívať Stránku spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, preťažiť alebo zhoršiť fungovanie serveru Poskytovateľa.
 • nepokúšať sa o získanie neoprávneného prístupu k Stránke, Chránenému obsahu, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k serveru Poskytovateľa, a to prostredníctvom neoprávneného získavania hesiel alebo iných prostriedkov.

Registrovaný používateľ sa ďalej zaväzuje, že:

 • nebude vkladať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, poškodené súbory alebo iný podobný software či programy, ktoré by mohli poškodiť prevádzku služieb Poskytovateľa alebo majetok iných osôb.
 • nebude pozmeňovať alebo odstraňovať akékoľvek informácie o autorstve, zákonné alebo iné náležité informácie alebo označenie zdroja softvéru alebo iných materiálov obsiahnutých vo vkladaných údajoch.
 • pri používaní Stránky bude vkladať len obsah, ktorého je autorom, resp. ktorý je voľne šíriteľný alebo na ktorého používanie má platnú licenciu v potrebnom rozsahu. V opačnom prípade bude takýto Poskytovateľ zodpovedný za porušenie práva duševného vlastníctva tretej osoby, a to predovšetkým v dôsledku použitia diela bez súhlasu osoby vykonávajúcej práva k danému dielu.
 • nebude vytvárať, alebo vkladať obsah, ktorý porušuje alebo zasahuje do práv tretích osôb (predovšetkým do práva na ochranu osobnosti).

Poskytovateľ výslovne zakazuje Používateľovi vytvárať si falošné a duplicitné identity v podobe účtov Registrovaných používateľov na Stránke.

V prípade porušenia akejkoľvek vyššie uvedenej povinnosti, je Používateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorú si budú u neho tretie osoby uplatňovať a zároveň mu nahradiť akúkoľvek inú s tým súvisiacu ujmu.

Kódex správania

Používateľ sa pri používaní Stránky zaväzuje dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • Rešpektovať iných Používateľov a pristupovať k nim s úctou,
 • Osobné útoky, vyhrážky, kyberšikana a obťažovanie sú neprípustné,
 • Vulgárne a obscénne vyjadrovanie sa je na celej Stránke zakázané,
 • Nezverejňovať svoje osobné údaje, osobné údaje iných Používateľov alebo osobné údaje iných osôb (napr. meno, adresa, telefón, email, stav a pod.) ani údaje, ktoré majú intímny charakter,
 • Je zakázané vkladať obsah obsahujúci, podnecujúci alebo obhajujúci násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej rase, vierovyznaniu, etnickému pôvodu, veku, rodu, pohlaviu, sexuálnej orientácie, osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach, ako aj obsah obsahujúci akékoľvek iné znaky diskriminácie. Rovnako je zakázané zverejňovať Odkazy s takýmto obsahom,
 • Nezverejňovať klamlivé a nepravdivé informácie,
 • Nespamovať. Nezverejňovať opakovane rovnaký obsah. Nežiadať o hlasy do súťaží a ankiet.
 • Neponúkať služby alebo tovar ani nezverejňovať Odkazy s takýmto obsahom.
 • Dodržiavať právo a zákony. Nevkladať nezákonný obsah. Rešpektovať autorské práva.
 • Je zakázané neoprávnené použitie registrovaných ochranných známok.

Používateľ berie na vedomie, že proti správaniu, ktoré porušuje vyššie uvedené pravidlá, dobré mravy, platné zákony, obťažuje ostatných Používateľov alebo narúša kľudný chod Stránky je Poskytovateľ oprávnený zasiahnuť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obsah filtrovať, odstraňovať ako aj blokovať prístup Používateľa na stránku, predovšetkým, ak hrozí zásah do práv iných subjektov. Poskytovateľ však nie je povinný Obsah nepretržite kontrolovať.

Ochrana osobných údajov

Údaje o Používateľoch použije Poskytovateľ výlučne v medziach a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Poskytovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia Používateľa a jeho profil). IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj Používateľa.

Registrácia

Používateľ berie na vedomie, že používanie niektorých častí Stránky môže byť podmienené Registráciou, pričom ide predovšetkým o publikovanie obsahu a funkcionality, pre ktoré je nevyhnutné poskytnúť kontaktné údaje Používateľa.

Registráciou sa Používateľ zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé, správne a aktuálne údaje a udržiavať ich takéto.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Registráciu alebo Zrušiť registáciu v prípade, ak má podozrenie, že Používateľ používa falošnú identitu, údaje použité pri Registrácii sú chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), sú reklamou alebo sú vulgárne, urážlivé alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo aj po Zrušení registrácie ponechať Používateľom vložený obsah uverejnený na Stránke na neobmedzený čas.

Registrovaný používateľ svojou Registráciou vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri Registrácii na serveroch Poskytovateľa. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Poskytovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Poskytovateľovi zaslaním e-mailu na adresu odhlasujem@uletsknihou.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Riešenie sporov

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu prípadných sporov do 30 dní od ich vzniku prostredníctvom dohody, Strany sa zaväzujú riešiť takéto spory, prostredníctvom príslušného súdu Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmnienok je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto Podmienok, okrem prípadu, ak z ich povahy, obsahu alebo okolností, za ktorých bolo medzi Stranami dojednané vyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Podmienok.

Používateľ sa používaním Stránky zaväzuje, že tieto Podmienky bude v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nich vyplývajúce.