Metodika recenzovania kníh

Naším cieľom je pomôcť vám pri výbere kníh pre deti a zorientovať sa v širokej ponuke na knižnom trhu. Väčšina dospelých nemá čas sledovať trendy v súčasnej literatúre pre deti a mládež a čítať každú potenciálne zaujímavú knihu predtým, ako ju ponúkne dieťaťu. Každé dieťa je iné, na inej úrovni zrelosti, má iné záujmy, špecifické potreby, či rodinné zázemie. Z našich recenzií môžete získať predstavu, čo kniha obsahuje a čo môže malému a mladému čitateľovi ponúknuť napríklad v otázkach hodnôt, porozumenia svetu, medziľudským vzťahom a rôznym oblastiam záujmu. Dozviete sa tiež, či kniha obsahuje témy alebo prvky na zváženie s ohľadom na dieťa. Recenzie sú rozdelené na kategórie, ktoré sme vytvorili v konzultácii s detskou psychologičkou a čiastočne sme sa inšpirovali aj existujúcimi webovými projektami v zahraničí. Každá recenzia uvádza odporúčanie veku, pre ktorý je kniha podľa autora recenzie a tiež združenia Úlet s knihou vhodná z pohľadu obsahu, spracovania témy a náročnosti vzhľadom na psycho-sociálny vývin dieťaťa. Naším cieľom je poskytnúť vám informácie, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť, čo by mohlo osloviť vaše dieťa alebo žiakov.

Kto sú naši recenzenti

Knihy pre nás recenzujú literárni vedci, kritici, redaktori a knihovníci v spolupráci s odborníkmi pracujúcimi s deťmi, teda s detskými psychológmi, psychoterapeutmi, špeciálnymi a liečebnými pedagógmi a profesionálmi, ktorí pracujú v oblasti žurnalistiky a sami sú nadšencami kníh pre deti a mládež.

Ako vyberáme knihy

Knihy na recenzovanie si vyberajú naši recenzenti. Snažíme sa o rôznorodosť ponuky:

  • pestrosť tém a žánrov
  • knihy vhodné pre špecifické potreby detí
  • rôznorodosť vydavateľstiev
  • ponuka kníh v slovenčine, ale príležitostne doplníme aj zaujímavé knihy v českom jazyku

Rozvíja hodnoty

Kniha môže prispieť k hodnotovému rozvoju dieťaťa, takpovediac byť nápomocná pri výchove. Ak sa dieťa stotožní s hrdinom, chce ho napodobniť, môže sa preň stať vzorom. Od negatívneho hrdinu sa zasa môže naučiť, že všetko konanie nesie dôsledky.

Podporuje emocionálny rozvoj

Kniha môže podporiť aj citový rozvoj dieťaťa. Už starorímsky bájkar Faedrus vyslovil pravdu, že „na príkladoch sa učíme.“ Práve príkladmi môže kniha pomôcť dieťaťu vyrovnať sa so stratou, prekonať strach, stresovú či ťažkú životnú situáciu a podobne. Rovnako môže prispievať k rozvoju empatie, pootvoriť deťom citový svet iných ľudí a povzbudiť ich k súcitu. Tento trend v uvažovaní o textoch pre deti dokazuje aj rozvíjajúci sa odbor biblioterapie – liečenia s pomocou knihy.

Dozvieme sa viac o ...

Čo sa malí alebo mladí čitatelia vďaka knihe naučia o rôznych oblastiach života? Kniha má určite aj vzdelávací potenciál. Okrem toho, že môže dieťaťu príjemnou či hravou (nenásilnou) formou sprístupniť informácie z vedy, umenia, dejín, a vôbec sveta okolo nás, často v nich vzbudí aj záujem o nepoznané a vyvolá otázky. Prostredníctvom príbehov v knihe zažíva rôzne situácie, rozširuje si obzory. Toto všetko mu pomáha utvárať si vlastný názor a vnímať širšie súvislosti.

Inšpirácia do školy

Detská kniha môže mať význam aj ako doplňujúci materiál pre konkrétne predmety v škole. Cez iný, príbehový, osobnejší či umelecký pohľad môže v deťoch vzbudiť záujem o nové témy v súvislosti s preberanou látkou. Môže sa stať výbornou pomôckou pre učiteľov ku konkrétnym témam na vyučovaní.

Podnety pre rodiny a školy

Pri podpore čítania u detí je spolu s výberom vhodnej knihy kľúčové, aby dieťa mohlo zážitky z príbehov a iné podnety z knihy zdieľať v podpornom a bezpečnom prostredí, teda spolu s rodičom, učiteľom, či iným zaangažovaným dospelým. Pre detí, ktoré si už dokážu čítať samy, zohráva dôležitú úlohu priestor porozprávať sa o prečítanom s dospelým, ako aj v skupine rovesníkov.

Táto časť knižných recenzií poskytuje niekoľko konkrétnych podnetov:

Témy a prvky na zváženie s ohľadom na dieťa

Z hľadiska vývinu a individuálnej zrelosti je dieťa rôzne pripravené na spracovanie určitých tém. Veríme, že k výberu vhodnej knihy vám môže pomôcť aj informácia o tom, či sa v knihe vyskytujú kontroverzné alebo ťažké (tabuizované) témy, prípadne také, ktoré by z pohľadu psycho-sociálneho vývinu dieťaťa nemuseli byť v určitom veku vhodné (napríklad spôsobom spracovania). Okrem toho si všímame aj samotný text a prípadné nedostatky v preklade alebo nesúlad medzi textom a obrázkami.

Zaujímavé aj pre dospelého

Dobrá detská kniha niekedy zaujme aj dospelého: možno mu sprostredkuje estetický zážitok, poskytne podnety na premýšľanie alebo ho jednoducho rozosmeje.

Porozprávajte sa s deťmi

Tu nájdete konkrétne podnety na rozhovor o prečítanom vo forme otázok – príležitosť, kedy môžu deti formulovať vlastné názory, pocity a premýšľať nad názormi a pocitmi iných, prípadne rozvíjať spoločné nápady v rôznych formách ďalej (kreatívne písanie, tvorba, spolupráca na súvisiacich projektoch...). Podnety sú zväčša k témam alebo situáciám, ktoré môžu pritiahnuť pozornosť, vzbudiť zvedavosť, záujem, otázky a úvahy. Ak sú v knihe náročné témy, rozhovor pomôže deťom utriediť si myšlienky, spracovať pocity alebo uvažovať o téme v širšom kontexte.

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Dôležitou súčasťou webovej platformy Uletsknihou.sk je hlas samotných detí a tínedžerov. V recenziách preto nájdete aj reakciu detí na základe osobnej skúsenosti s čítaním knihy, pokiaľ ju má autor recenzie k dispozícii.

Špeciálne pečiatky

  • Spojené s aktivitou
  • Začínajúci čitateľ
  • Vizuálny zákusok
  • Vhodné na prednes / dramatizáciu
  • Ocenená kniha