Inšpirácie pre učiteľov

Literárne dielne čítania

10+

profilovka

Zuzana Herbrychová
Súkromná základná škola BellAmos
09. 01. 2017

Miesto

V škole, v knižnici

Počet detí

6 – 15

Vhodná pre

všetky ročníky

Trvanie aktivity

príprava: individuálne
realizácia: 45 min

Aktivita podporuje

 • Čítanie s porozumením
 • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra)
 • Možnosť porovnávať vlastné názory s názormi hrdinov, aj s ostatnými žiakmi
 • Spoločné hľadanie rozličných riešení konfliktov či situácií v triede.

Tematické zaradenie

 • Vlastný výber knihy
 • Spoločná téma
 • Diskusia na hodine

Popis aktivity

Zámer? Nuž... prelomiť ten neuchopiteľný odpor k čítaniu? Dať šancu deťom, ktoré čítanie naozaj milujú a nemajú možnosť podeliť sa o zážitky? Rozvíjať rôzne druhy zručností? Spoluprácu? Alebo jednoducho: nájsť radosť z čítania a z čitateľských zážitkov...

 • predmet slovenský jazyk a literatúra je vo väčšine škôl dotovaný 5 hodinami týždenne – v rámci tejto dotácie som vyčlenila jednu hodinu týždenne na tzv. literárne dielne čítania – deti majú priamo na hodinách slovenského jazyka priestor (20 - 30 minút) na samostatné súvislé čítanie
 • deti čítajú beletristické knihy, ktoré si sami vyberú a prinesú
 • v triede prebiehajú čitateľské reakcie ((roz) hovory o knihách) a s nimi súvisiace aktivity
 • rozsah dielne má tradičný rámec 45 minút, pričom priebeh a usporiadanie sú časovo flexibilné, umožňujú skrátiť či predĺžiť jednotlivé časti – minilekcia (5 – 15 min), čítanie (20 – 30 min), čitateľské reakcie (5 – 15 min)

Minilekcia

Osobne som si ju nazvala motivácia – v tejto časti som predstavila tému, aktivitu, ktorej sa budú deti venovať. Výber tém je na učiteľovi – do dielní som zaradila aktivity, ktoré priamo súviseli s literárnou teóriou, gramatickými javmi a podobne, resp. aktivity, ktorými sme prehlbovali (aktualizovali) etické či dejepisné témy.

 • 5. ročník – V prečítaných textoch sme hľadali hodnoty rozprávok, rozlišovali sme dobro a zlo, kladné a záporné postavy, hľadanie slov, ktoré sa spodobujú.
 • 6. ročník – Venovali sme sa hľadaniu umeleckých prostriedkov, obrazných pomenovaní a vzápätí sme z nich vytvorili vlastnú báseň (+ rôzne variácie: hľadaj dve slová, ktoré ťa zaujmú a vytvor metaforu), hľadali sme situácie, na ktoré by sa mohli uplatniť príslovia či porekadlá; pri preberaní anekdoty sme sa z prečítaných úryvkov snažili vytvoriť anekdotu.
 • 7. ročník – Všímali sme si formu komunikácie medzi postavami – či ide o asertívnu, agresívnu alebo pasívnu komunikáciu, hľadanie cudzích slov a ich funkcia v texte, vypíš vetu, ktorá ťa zaujala – my ostatní hádame, prečo ťa zaujala (+ variácia: vypísali sme prvé vety z kníh a vytvorili sme príbeh).
 • Všetky ročníky – najjednoduchšie: pozorovali sme jazyk autora, hľadali sme situácie či postavy, ktoré nám niečo pripomínali, úloha: Dokážem si sám seba predstaviť v príbehu? Aká by bola moja postava?, čítanie s predvídaním, aktivita Moja veta – úryvok z knihy, ktorý ma zaujal (metodický list nájdete nižšie na stiahnutie)
 • Veľmi vydarené boli dielne so zameraním na výnimočnosť (metodický list nájdete nižšie na stiahnutie). Ako východisko som zvolila Leaf Award 2016, rozhovory s ocenenými deťmi (http://award.leaf.sk/leaf-award-rocnik-2016/, https://goo.gl/Vfa2F9). Spolu sme diskutovali o výnimočnosti ocenených detí, o ich vlastnostiach, o spôsobe práce a pod. Okrem iného bolo ich úlohou napísať pár slov na tému Motivácia úspešných detí... Pri vlastnom čítaní hľadali v svojich knihách postavy, ktoré sú podľa nich výnimočné. Pri následnej diskusii svoj výber zdôvodnili. Ukážku jednej takejto úvahy nájdete nižšie ako materiál na stiahnutie.

Vlastné čítanie

Učiteľ číta spolu s deťmi. Čítanie má svoje pravidlá – napr. Čítaj, kde chceš, ale ostatných nevyrušuj; Čítaj po celý čas – ak nemáš chuť čítať, ostatných nevyrušuj. Pravidlá sme zostavili spolu, na prvej dielni čítania.

Čitateľské reakcie

NESMÚ chýbať a je vhodné, aby sa vyjadrilo každé jedno dieťa.

 • Poradie môžete žrebovať.
 • Môžete vytvárať dvojice, ktoré sa navzájom informujú o svojich zisteniach.
 • Môžete sedieť v kruhu (osobný tip – najlepšie!) .

Vhodné je zaradiť do záverečnej časti aj zhodnotenie knihy, úryvku – na stupnici od 1 do 10. Napríklad „Túto časť hodnotím 5/10, pretože...“.

Inšpirácia

http://ctenarskekluby.cz/

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2719/DILNA-CTENI-V-PRAXI.html/

http://www.ptac.cz/data/Dilny_cteni.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oUZK3sSvOiE

http://www.inkluze.upol.cz/portal/wp-content/uploads/2015/05/praclisty_v2_web_01.pdf

Čo na to deti?

Hodnotenie či sebahodnotenie je súčasťou takmer každej hodiny. Po niekoľkých dielňach čítania sme si spravili aj pár minút spätnej väzby. Deti hodnotili dielne čítania, povedali, aký majú pre ne význam. Bola som milo prekvapená – deťom sa naše čitateľské štvrtky veľmi páčia, berú to ako šancu zlepšiť sa v čítaní, v práci s textom či v zlepšení schopnosti prezentovať svoje názory. Veria, že knihy budú čítať sústredenejšie a že si navzájom budú odporúčať knihy. No a jeden z najzávažnejších argumentov... – konečne máme čas v pokoji a v pohode čítať. Ak sú deti vďačné za pár minút času na čítanie... je to také... zvláštne.

Nie všetky dielne vyšli tak, ako som si predstavovala, plánovala. V 5. ročníku sme skúšali prečítaný text pretransformovať na rozprávku - deti akoby sa báli "narušiť" prečítaný príbeh, stať sa autorom. Zato v 7. ročníku sme vytvorili skvelé "básne", inšpirované hoci aj fantasy príbehom.

Spätná väzba od rodičov: je to dôležité aj pre deti, ktoré nerady čítajú. Donesú si samy knihu, nikto ich nenúti.

Najčastejší protiargument: Kedy máme všetko to učivo stihnúť?

Uvedomujem si, že mám v škole vytvorené nadštandardné podmienky – menší počet detí v triede (do 15), možnosť naozaj individuálneho prístupu. Napriek tomu si myslím, že všetko sa dá zvládnuť, ak učiteľ pochopí, že deti si potrebujú „ohmatať“ aj učivo z LIT a SJL. A to dá sa krásne zrealizovať práve na dielňach čítania. Ak si deti nemôžu priniesť vlastnú knihu, stačí prekopírovaný text, jednotlivé časti knihy...

Jednoznačné pozitíva

Spolupráca, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj práce s textom, vzájomná inšpirácia...

Možné negatíva

Deti majú neustále problém s výberom vhodnej knihy. Nemajú bezproblémový prístup ku knihám – doma ich mnoho nemajú, do knižnice tak často nechodia. Z tohto dôvodu nosím na hodiny vlastné knihy, resp. zo školskej knižnice. Zároveň dbám na osvetu medzi rodičmi (zdôrazňujem význam pravidelného nosenia kníh).

Tipy, odporúčania

Pre každý prípad (niekto si zabudne priniesť svoju knihu) je potrebné mať v zásobe dostatok vhodných, veku primeraných kníh – hoci aj v elektronickej podobe.

Pomôcky, rekvizity

 • Nutná je jedine kniha, pričom deti si nosia vlastné knihy podľa svojho výberu.
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

1 komentár

Pridať komentár
Eva Dodeková

Chcem veľmi pekne poďakovať za nápady a tiež inšpiratívne videá a texty, momentálne som vo fáze prípravy v rámci Marca - mesiaca kníh, podelím sa postrehy po realizácii.

· reagovať ratingUžitočný komentár