• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Daniel Pastirčák: O kresbe, čo ožila

Obrázkové knihy, Mýty, báje, povesti  

Dielo Veľkého kresliara (Stvoriteľa) je živé a nekonečné.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha originálnym spôsobom odkrýva pred malým čitateľom tajomstvo stvorenia. Základom mytologického príbehu o Veľkom kresliarovi a jeho diele je kniha Genesis, hoci v texte sú len nepriame narážky na tento starozákonný mýtus. Posolstvo textu je veľmi univerzálne, no zdôrazňuje sa v ňom Kresliarova radosť z tvorenia. Podobne, ako stojí v knihe Genesis, príbeh sa začína stvorením neba a zeme, pokračuje tvorením rastlín, rýb, vtákov, zvierat a završuje sa stvorením človeka – Malého kresliara. Konflikt je v príbehu naznačený v (pyšnej) túžbe človeka vo všetkom sa podobať Veľkému kresliarovi. Keďže Veľký kresliar (Boh) obdaroval človeka slobodnou vôľou, nechá ho kresliť vlastné obrazy. No v závere príbehu Malý kresliar pochopí, že jeho obrazy budú bez života, kým sa vo svojom úsilí (pokorne) nespojí s Veľkým kresliarom.

Tematická oblasť

Príroda (počasie, ročné obdobia, prírodné živly, rastliny, zvieratá, vyhynuté zvieratá)

Fantázia (zázračno)

Spoločnosť, história, umenie

Inšpirácia do školy

Náboženstvo a etika , Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

V knihe sa veľmi výrazne zdôrazňuje hodnota (S)tvorenia ako duchovná podstata všetkého, čo sa nachádza v nás, okolo nás aj mimo nás. Hoci jedna z vrstiev knihy má teologický rozmer (aj vďaka autorovmu kazateľskému povolaniu a povahe), jej posolstvo prekračuje hranice teológie. Poukazuje na tie najdôležitejšie životné hodnoty (láska, úcta voči živej i neživej prírode, sloboda), ktoré by sme mali vyznávať a učiť tomu naše deti bez ohľadu na svetonázor či vierovyznanie.

Emocionálny rozvoj

Z hľadiska emocionálneho rozvoja najsilnejšie v knihe rezonuje konflikt, v ktorom sa Malý kresliar chce vo všetkom podobať Veľkému kresliarovi – svojmu stvoriteľovi. Veľmi dôsledne sa tu hovorí o ľudskej pýche – postoji, ktorý je v samej podstate deštruktívny. Pýcha privedie Malého kresliara do slepej uličky. Kreslí síce bez pomoci Veľkého kresliara, ale netvorí nič živé, nič krásne. Až keď dovolí Veľkému kresliarovi opäť vstúpiť do jeho života a s pokorou prijme jeho účasť na tvorbe, môže sa spolu s ním pokúsiť vytvoriť niečo krásne a dobré. V knihe je táto situácia zobrazená veľmi zaujímavo, až dojemne – Veľký kresliar nachádza Malého kresliara bezradného a nenápadne mu vkladá svoje pierko na kreslenie do rúk so slovami: „Namoč ho do svojho srdca.“

Dozvieme sa viac o...

Vzdelávací prínos v prípade tejto knihy nie je prvoradý, ale napriek tomu je prítomný medzi riadkami v celom texte.

Abstraktné myšlienky veľmi vhodne a originálne „zvýznamňujú“ či „odkrývajú“ ilustrácie, čím sa z knihy stáva zaujímavé slovesno-výtvarné dielo. Zároveň kniha slúži ako alternatívny prameň k poznaniu základného starozákonného posolstva o stvorení sveta (z ničoho), ktoré vďaka tejto novej podobe môže pritiahnuť pozornosť mladých čitateľov. Vďaka taktnej komunikácii s detským čitateľom (či už v slovesnej alebo výtvarnej rovine) je kniha priestorom na partnerský dialóg, v ktorom si dieťa môže samo utvárať jej hlboký význam a posolstvo.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Porozprávajte sa s deťmi

Aký je rozdiel medzi Veľkým kresliarom a malým kresliarom? Čo kreslí Veľký kresliar a čo Malý kresliar? Čo symbolizujú výtvory oboch kresliarov? Z čoho vznikla prvá kresba Veľkého kresliara?

Prečo má Malý kresliar ponoriť darované pierko od Veľkého kresliara práve do svojho srdca? V čom spočíva tajomstvo premeny Malého kresliara? Čo znamená, že Malý kresliar bude vo Veľkom a Veľký v malom? Ako možno vysvetliť toto spojenie?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Odporúča Iveta Gal Drzewiecka: Nevšedné ilustrácie Daniely Olejníkovej žijú v dokonalej symbióze s myšlienkami filozofickej „rozprávky“ Daniela Pastirčáka. Farebné grafiky, ktoré sa vyznačujú dizajnérskou čistotou výtvarných foriem, sú viac než len peknými obrázkami skrášľujúcimi písané slovo. Vďaka ich tichej, meditatívnej kráse je táto kniha neprehliadnuteľná. Sú rovnocenným partnerom myšlienkovo hlbokého príbehu o Veľkom a Malom kresličovi, v ktorom je obsiahnuté vlastne celé univerzum. Každá z nich si zaslúži osobitnú pozornosť, pozastavenie a zamyslenie – tak, ako všetko v nekonečnom vesmíre. Ilustrácie charakterizuje moderné a originálne spracovanie duchovnej témy. Obrazové metafory, alegórie a symboly možno vnímať v kontexte stvorenia i tvorenia – umeleckého, aj v iných oblastiach ľudského života. Ilustrácie znamenite rozvíjajú myšlienku postupnosti tvorenia (sveta, života, diela). Rozvíjajú sa „od ničoho k niečomu“, od geometrických, teda „ideálnych“ elementov k bohatstvu reálnych podôb vecí a živých tvorov, k ich poriadku a hierarchii. Ich obrazový jazyk je (zdanlivo) jednoduchý a univerzálne zrozumiteľný, kniha sa tak v čomsi podobá stredovekej biblii pauperum, ktorá k svojim adresátom prehovárala prostredníctvom jasných, názorných výjavov. Aj tu sú ilustrácie prístupné pre rôzne pokročilých divákov – „čitateľov“ obrazu. Najmenším pomôžu konkretizovať predstavu abstraktnejších pasáží textu, vyzretejší divák si vychutná bohatstvo psychologických, symbolických a archetypálnych významov, ktoré sú vložené do línií, tvarov, farieb a kompozičných princípov. Odkrývanie tejto mnohovrstevnatej obrazovej výpovede si istotne vyžaduje značné interpretačné úsilie. Pre hĺbavé duše sú však obrovskou výzvou a príležitosťou priblížiť sa k podstate a zmyslu bytia.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

cena
Ocenená kniha

Najkrajšia detská kniha jesene 2014

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: O kresbe, čo ožila
 • Autor: Daniel Pastirčák
 • Ilustrátor: Daniela Olejníková
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok slovenského vydania: 2014
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 42
 • Získané ocenenia: Najkrajšia detská kniha jesene 2014
 • ISBN: 978-80-556-0982-9
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár