• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

David Almond: Skellig

Fantasticko-psychologický román  

Láska premení aj zlé na dobré.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha je zaujímavým obrazom o duchovnom dozrievaní hlavného hrdinu – chlapca Michaela. Michael má asi 10 rokov, keď sa so svojimi rodičmi presťahuje do polorozpadnutého domu v chudobnej robotníckej štvrti, kde sa mu predčasne narodí sestrička. Celá situácia je preňho deprimujúca. Jeho odmietavý postoj voči najbližším je opodstatnený. Zvíťazí však prirodzená zvedavosť a chlapec sa vydá preskúmať okolie svojho nového domova. Priľahlú záhradu nachádza v rovnako spustnutom stave ako dom. K novonadobudnutému majetku patrí aj prehnitá garáž. Tu medzi hromadou starých harabúrd, prachom, pavučinami, mŕtvymi mäsiarkami a inými odpudzujúcimi vecami stretáva tajomnú bytosť – Skelliga. Stretnutie natrvalo zmení nielen chlapcov život, ale aj život jeho blízkych.

Kniha je originálna v mnohých ohľadoch – najmä však v spôsobe nazerania na duchovné otázky, na hodnotu lásky a obetovania sa pre iných. Otvára aj iné otázky – ako napríklad význam školy ako inštitúcie pre riadené vzdelávanie a dôležitosť podpory tvorivosti a prirodzeného učenia sa u detí.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, priateľstvo, rodina, smrť)

Príroda (rastliny, vesmír, zvieratá)

Fantázia (fantastické bytosti, zázračno)

Spoločnosť, história, umenie (dejiny, filozofia, hudba, tanec)

Inšpirácia do školy

Náboženstvo a etika , Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Veľká časť príbehu sa sústreďuje na duchovný vývin hlavného hrdinu Michaela. V úvode je najsilnejšia jeho reakcia na nové prostredie, kde má odteraz so svojimi rodičmi a budúcim súrodencom (sestričkou) bývať. Prostredie je škaredé, neprívetivé. Jeho protestná reakcia je preto zákonitá. Obviňuje svojich rodičov, že pristúpili na takú príšernú kúpu a vytrhli ho z prostredia, ktoré preňho znamenalo bezpečie a zázemie. Pocit bezpečia si potrebuje vybudovať nanovo, rovnako ako si musí postupne opäť nájsť cestu k svojim rodičom (i novým priateľom). V takej situácii prichádza na svet jeho sestra a je tu nová ťaživá okolnosť, ktorá preňho znamená doslova existenciálnu krízu. Tento vnútorný, podvedomý impulz sa v texte pretvára do Michaelovej intuitívnej potreby preskúmať záhradu aj garáž. Tu prvýkrát stretáva Skelliga, o ktorom sa postupne dozvedá zaujímavé veci.

Tajomná existencia polomŕtvej či položivej bytosti v garáži privádza postupne Michaela k zmene pohľadu na okolitý svet i svojich blízkych. Keď u Skelliga pri jednej príležitosti nahmatá akési záhadné hrčky na chrbte na mieste, kde majú ľudia bežne lopatky, podvedome cíti, že to bol dotyk s transcendentnom. Skellig sa javí ako anjel a postupne sa tak začne aj správať.

A tak sa v príbehu roztvárajú všetky eticky závažné témy - dobro a zlo, zmysel života, tolerancia inakosti, obetovanie sa pre iných, súcit a úcta voči ostatným, čestnosť a láska. Tá je tu opäť najdôležitejšia, pretože ona dáva zmysel všetkému, aj tomu, čo sa na prvý pohľad javí ako odpudzujúce.

Emocionálny rozvoj

V jednej vrstve príbehu môže čitateľ vybadať zákonitosti psychického vývinu dieťaťa. Michael má vlastnosti chlapca v predpubertálnom veku. Často sa uzatvára sa do seba, usiluje sa hľadať si svoje miesto jednak v rodine, medzi svojimi najbližšími a jednak medzi rovesníkmi. Tiež sa uňho prejavuje zvýšená kritickosť, predovšetkým voči dospelým a inštitúciám (najmä škole), ale aj psychická labilita a neistota.

Spôsob, akým sa Michael usiluje prekonávať vypäté situácie súvisiace s pocitom straty skutočného domova a odporom k nehostinnému novému prostrediu, či vyvolané strachom o vlastnú existenciu i život predčasne narodenej sestričky, naznačuje jeho postupné dozrievanie. Zároveň však tieto situácie smerujú k šťastnému zavŕšeniu príbehu.

Dozvieme sa viac o...

V knihe sa objavujú priame odkazy na dielo Williama Blaka (anglického preromantického básnika, maliara a rytca) - jeho poéziu aj spôsob uvažovania o svete. Je tu paralela aj s jeho vizionárstvom a mystickými zážitkami. Blakov odkaz sa vzťahuje aj na výtvarné umenie, ktoré fascinuje Michaelovu nekonvenčnú (a duchovne veľmi vyspelú) kamarátku Mínu. Príbeh tiež podnecuje uvažovanie o škole (inštitucionálne riadeného vzdelávania) a jej úlohe pri rozvoji osobnosti dieťaťa a hlavne jeho tvorivosti. Mína do školy nechodí, vzdeláva sa doma s mamkou, a napriek tomu (alebo práve preto?) je veľmi múdra, rozhľadená, duševne aj duchovne vyspelá a empatická.

S rozvojom kritického myslenia súvisí celý príbeh – otvára zásadné otázky spojené s pomocou iným, s rozvíjaním empatie a medziľudského porozumenia. Michael mení svoj odmietavý postoj voči okoliu a hlavne voči rodičom, pochopí, že pre nich tiež nie je jednoduché vysporiadať sa s mnohými problémami v živote, začne si viac všímať potreby iných ľudí ako svoje vlastné.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Kniha roztvára mnohé kontroverzné témy, ale ich riešenie je eticky korektné. Otvára sa tu téma vnímania transcendentna – tá sa spája najmä so záhadnou bytosťou – Skelligom. Jeho prítomnosť v ponížení (je špinavý, zapácha) je veľmi symbolická. Akoby tu bol na to, aby našiel ľudskú bytosť, ktorá ho pochopí (Michaela, Mínu) a pomôže mu naplniť anjelskú podstatu. Tá sa najviac prejavuje pri záchrane umierajúcej Michaelovej sestričky, ktorá sa narodila predčasne a má problémy so srdcom. Meno Joy (Radosť) dievčatko dostane až potom, keď je mimo ohrozenia života.

Aj otázka úlohy školy (ako inštitúcie s veľmi striktne zaužívanými výchovnými a vzdelávacími metódami) pri duševnom a duchovnom vývine detí je v texte zaujímavo nastolená. Podľa Míny – ktorá do školy nechodí, no je nesmierne múdra a vyspelá – škola potláča tvorivosť, schopnosť slobodne spoznávať svet (ľudí, prírodu, vesmír).

Zaujímavé aj pre dospelého

Kniha je pre dospelého veľmi zaujímavá, pretože ponúka mnohé zásadné duchovné témy. Tie sa dajú interpretovať z viacerých uhlov pohľadu – náboženského, mytologického, psychoanalytického.

Porozprávajte sa s deťmi

1. Ako pristupovať k neznámym ľuďom, ktorí sú na prvý pohľad odpudzujúci? Prečo máme z takýchto ľudí strach? Môžu mať takíto ľudia dobré srdce? Čo je podľa vás najdôležitejšie na medziľudských vzťahoch? Hodnotíme iných podľa ich oblečenia, auta, bývania? Je to dobrý postoj?

2. Stalo sa vám už niekedy, že ste mali strach o milovanú bytosť? Ako ste sa v takej situácii cítili? Čo vám v takej situácii najviac pomáhalo? Komu alebo čomu môžeme hovoriť Anjel strážny?

3. Ako chápete Mínin názor na školu ako inštitúciu? Aká je Vaša skúsenosť s podporou tvorivosti a slobodného poznávania sveta na Vašej škole?

Špeciálny výber

cena
Ocenená kniha

Whitebread Childrenʼs Book Award (1998)

Carnegie Medal (1998)

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Skellig
 • Autor: David Almond
 • Preklad: Soňa Čermáková-Uličná, Jana Báliková
 • Žáner: Fantasticko-psychologický román
 • Literárny druh: Próza
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok slovenského vydania: 2009
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 199
 • Získané ocenenia: Whitebread Childrenʼs Book Award (1998), Carnegie Medal (1998)
 • ISBN: 978-80-8085-781-3
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár