Anna Timková Lazurová

profilovka

Pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Po ukončení magisterského štúdia v odbore slovenský jazyk a literatúra – etická výchova absolvovala doktorandské štúdium v programe didaktika slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem vedeckovýskumnej činnosti v oblasti didaktiky sa venuje štylistike, tvorivému písaniu a vlastnej umeleckej tvorbe. Debutovala básnickou zbierkou Hladná neha (2008), časopisecky publikuje poéziu pre deti. Odbornej verejnosti sa predstavila monografiou Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie (2015). Je vydatá a má syna v predškolskom veku, pre ktorého sú knihy a spoločné čítanie neodmysliteľnou súčasťou každého dňa.

Príspevky