• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Marek Vadas: Útek

autorská rozprávka, dobrodružný príbeh, obrázková kniha  

Keď je pre dieťa najdôležitejšie naučiť sa dobre utekať ...

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

V rozprávaní detského hrdinu – školopovinného chlapca - je zobrazený život ľudí v nebezpečných podmienkach a situáciách, ktoré sú vyvolané nepriaznivým spoločensko-politickým dianím či dokonca vojnou. Chlapec je veľmi skoro nútený opustiť domov so všetkými známymi miestami a každodennými rituálmi. Najskôr s otcom a psom Alanom, neskôr už iba so psom putuje rôznymi miestami a mestami, ktoré sú symbolickými zobrazeniami ľudských neduhov, aj situácií, v ktorých sa ocitá človek na úteku – odmietanie, neľudské zaobchádzanie, zbrojenie, byrokracia, korupcia, umiestnenie v utečeneckom tábore či choroba z vyčerpania. Príbeh sprevádzaný významovo bohatými ilustráciami má potenciál rozvíjať u čitateľov empatiu voči ľuďom v núdzi, priviesť ich k zamysleniu sa nad hodnotami slobody, porozumenia, mieru. Svojou hĺbkou osloví kvalita otcovského vzťahu a jeho význam v srdci syna na úteku. Jazyk knihy je na prvý pohľad jednoduchý, čo je vhodný spôsob, ako naznačiť aj v jazykovej rovine situáciu dieťaťa na úteku. Rozprávač sa vyjadruje stručne a jasne, jednotlivé kapitoly pôsobia do istej miery ako denníkové záznamy.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, chudoba, sociálne rozdiely, bezdomovectvo, láska, násilie, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, priateľstvo, smrť, choroba)

Fantázia (veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami)

Spoločnosť, história, umenie (ľudské práva, mestá, multikulturalizmus, právo, viera, náboženstvo, vojna a utečenci)

Inšpirácia do školy

Slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, etika, výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Kniha podáva veľmi aktuálnu tému migrácie ako dôsledku vážnych (vojnových) konfliktov symbolickým spôsobom, ktorý je však – aj vďaka ilustráciám – zrozumiteľný aj pre detského čitateľa. V príbehu chlapca, jeho otca a psa detskí čitatelia môžu prežiť, aké to je, keď človek stratí strechu nad hlavou, nevyhnutný pocit bezpečia, keď musí stále pred niečím alebo niekým utekať, keď je hladný a smädný, vyčerpaný, zúfalý a nikto mu nepodá pomocnú ruku. V knihe sa cez príbeh chlapcovho putovania možno dotknúť viacerých foriem neslobody – od závislosti na hmotných statkoch, cez byrokraciu až k neustálemu strachu a teroru. Autor cez rozprávača kladie tieto situácie do kontrastu so snami a túžbami chlapca na úteku – žiť v malom domčeku v tieni krásneho mangovníka spolu s otcom, mamou a psom Alanom, chodiť do školy, spoločne si spievať.

Emocionálny rozvoj

Voľba detského rozprávača ako aj spôsob rozprávania – detského videnia a hodnotenia situácií – vytvárajú vhodné podmienky na emocionálny rozvoj čitateľov. Čitatelia majú možnosť uvedomiť si, že sloboda, mier, jedlo či strecha nad hlavou nie sú samozrejmosťou pre všetky deti. Napínavé rozprávanie nabáda vcítiť sa do kože detí na úteku a zamyslieť sa nad hodnotu toho, čo v bežnom živote pokladáme za samozrejmé. Dôležitú úlohu pri putovaní chlapca zohráva jeho pes, ktorý má jediný v príbehu meno – Alan. Alan je chlapcovým spoľahlivým, nerozlučným sprievodcom (aj keď sa pri úteku stratí chlapcovi otec – jediný príbuzný), je medzi nimi hlboké porozumenie, ktoré sa v texte napríklad transformuje do obrazov spoločných snov psa a chlapca o domove, bezpečí. Vzťah chlapca a psa je silno emocionálne podopretý, čo reflektujú aj ilustrácie.

Dozvieme sa viac o...

Kniha poskytuje priestor na rozvoj kritického myslenia. Dieťa sa musí naučiť dešifrovať mnohé náznaky v texte. Napríklad si môže klásť otázku, prečo hneď v úvode chlapec zdôrazňuje otcove slová o tom, že dieťa musí vedieť utekať. V závere knihy je detský čitateľ postavený pred otázku – čo sa stalo s chlapcom a jeho psom, keď vyčerpaní dobehli do tábora? Záver nie je úplne jednoznačný a čitateľ je postavený aj pred otázku smrti hlavného hrdinu. Takisto je z hľadiska interpretácie knihy zaujímavá posledná dvojstrana, kde sa nenachádza text, iba obrázok veľkého mangovníka, pekného domu a chlapca s otcom, mamou a psom. V texte nie je presnejšie uvedený pôvod hlavného hrdinu. Môže to byť akékoľvek dieťa, z akéhokoľvek kontinentu. Toto zúženie pôvodu či rasovej príslušnosti hlavného hrdinu sa uskutočňuje cez obrázky. Tu má chlapec tmavú pleť, on i ľudia v krajine sú oblečení v pestrofarebných šatách, čo by mohlo naznačovať africký priestor a tak aj poskytnúť čitateľom zaujímavé porovnanie.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

V celej knihe sa zobrazujú ťažké témy. Tou najvýraznejšou je téma migrácie a s ňou spojený neustály pocit ohrozenia, ktorý núti hlavného hrdinu utekať. Najskôr uteká aj so svojím otcom, potom je jeho najbližším spoločníkom jeho pes Alan. S témou migrácie sa spája aj téma smrti. Chlapcova matka je mŕtva už dávno (dá sa uvažovať aj o tom, že umrela pri chlapcovom narodení), otec sa pri jednej nebezpečnej situácii stratí tiež a nie je isté, či žije, a napokon sa vyčerpaný chlapec dostáva do utečeneckého tábora. Rozprávanie sa uzatvára zvláštnym snom chlapca vo vysokých horúčkach – stretáva sa v ňom s otcom a spoločne prichádzajú na bezpečné miesto, ktoré má byť ich novým domovom. Je to však skôr iný druh domova, v inom, metafyzickom priestore. Spomínané témy a motívy sú v texte naznačené taktne, s ohľadom na detského čitateľa, ale zároveň nezakrývajú krutú pravdu. Na miestach, kde by podrobné slovné vyjadrenia ťaživej situácie mohli detského čitateľa príliš znepokojiť, sa využívajú vhodné ilustrácie. Ilustrácie v tejto knihe často slúžia aj ako istý návod na hlbšiu interpretáciu jednotlivých výjavov. V tomto zmysle sa text a obrázky výborne dopĺňajú. Do istej miery mätúco môžu pôsobiť obrazy spojené viac s africkou kultúrou a náboženstvom. Pes, ktorý rozumie ľudskej reči a napríklad podáva správy z prieskumu neznámeho územia, má blízko k animistickým predstavám, pri ktorých sa zvieratám pripisujú ľudské vlastnosti.

Chlapec sa často odvoláva na svojich blízkych a priateľov, ktorí s ním putujú a pomáhajú mu, hoci s ním fyzicky nie sú. To zasa súvisí s cyklickým chápaním času niektorých afrických náboženstiev, pri ktorom akoby neexistovali hranice medzi životom a smrťou. To sú témy, ktoré môžu v deťoch otvoriť otázky a je užitočné vysvetliť im súvislosti.

Zaujímavé aj pre dospelého

Kniha má potenciál osloviť aj dospelého – práve pre zvolenú aktuálnu tému migrácie. Príbeh ponúka symbolické odkazy, vďaka ktorým sa môže dospelým prirodzenejšie otvárať a viesť diskusia s deťmi a pomáhať im pochopiť niektoré výjavy.

Porozprávajte sa s deťmi

Ako si vysvetľujete slová chlapcovho otca na začiatku príbehu, kde hovorí, že Dieťa musí vedieť utekať. Pomôžte si aj rozlíšením medzi slovami bežať a utekať, prípadne medzi slovami beh a útek. Prečo sa kniha nazýva Útek a nie Beh?

Prečo si ľudia v meste výhovoriek nepozerajú navzájom do očí? Čo znamená vyhlásenie policajného komisára v krajine pečiatok: „Kto nemá doklady, neexistuje!“

Ako by ste opísali svoj každodenný život? Čo pre váz znamená domov? Čo pre vás znamená sloboda, mier?

Pokúste sa vysvetliť význam nasledujúceho výjavu z knihy: Chceli zostať blízko domova, pretože tu stačilo, aby zafúkal vietor a konáre stromov bubnovali známy rytmus ich piesní. Ako tento výjav súvisí so situáciou nášho hlavného hrdinu?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Pestrofarebná obrazová zložka v knihe citlivo konkretizuje slovné vyjadrenia a dotvára vypovedané – napr. farbu pleti postáv, prírodu a okolie, pestré oblečenie ľudí, s ktorými sa hrdina na svojej púti stretáva – tieto možno považovať za signály afrického priestoru. Chlapcov pohyb v priestore môžeme však čítať aj ako pohyb po pomyselnej symbolickej mape, kde je vyprahnutá krajina, púšť, krajina s riekou, podzemné priestory, preplnené mestá, utečenecký tábor a napokon priestor nad tým všetkým. Všetky tieto podoby priestoru majú aj výrazné vizuálne stvárnenie. (Odporúčajú Markéta Andričíková a Dominika Petáková)

odporúča: Markéta Andričíková

motyl
Tipy na prednes

Množstvo výjavov z knihy je vhodných aj na hlasný prednes – aj preto, že jazyk rozprávania je pomerne jednoduchý a jednotlivé kapitoly podávajú zvyčajne ucelené správy o chlapcovi na úteku.

odporúča: Markéta Andričíková

cena
Ocenená kniha

Najkrajšia kniha roka 2016

Zlaté jablko BIB 2017 za ilustrácie

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Útek
 • Autor: Marek Vadas
 • Ilustrátor: Daniela Olejníková
 • Žáner: autorská rozprávka, dobrodružný príbeh, obrázková kniha
 • Vydavateľstvo: BRAK
 • Rok slovenského vydania: 2016
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 43
 • Získané ocenenia: Najkrajšia kniha roka 2016, Zlaté jablko BIB 2017 za ilustrácie
 • ISBN: 978-80-972028-5-9
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.